תקנון פטורים מלימודי אנגלית לתואר שני

סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה:

א.

עברו בחינת מיון לתואר שני של היחידה לאנגלית כשפה זרה בבר-אילן בציון פטור.

ב.

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ דוברת אנגלית

ולא משלוחה בארץ.

ג.

בעלי תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד המוסדות הבאים:

אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת אריאל, האוניברסיטה העברית,

אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת חיפה.

ד.

סטודנטים במחלקות האקדמיות אשר אינן דורשות אנגלית כשפה זרה.

סטודנטים שנבחנו במחלקה שלהם וקיבלו פטור מראש המחלקה האקדמית שלהם.

פטורים אלו הינם באחריות המחלקה האקדמית. הפטורים יועברו ע"י המחלקה האקדמית לועדה לתואר שני ומותנים באישור דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים.

ה.

סטודנטים במסלול ללא תיזה שקיבלו ציון 85 ומעלה בקורס הפטור לתואר ראשון באוניברסיטאות: בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, אריאל, העברית, הטכניון, ב- 10 השנים שקדמו לתואר השני.
ציון 85 בקורסי הפטור של מוסדות אלו מוכר בתנאי שקורס הפטור הוא פרונטלי ולא מקוון / וירטואלי/ מתוקשב.

ו.

הוא סטודנט במסלול ללא תיזה שקיבל במבחן הפסיכומטרי אמיר או  אמיר"ם ציון של 134 ומעלה ב- 10 השנים שקדמו לתואר שני. מבחן אמיר / אמירם מעניק פטור לאנגלית לתואר שני לבעלי ציון 134 ומעלה אך אינו ממיין  לרמות לתואר שני. מי שלא יקבל ציון שמעניק פטור, נדרש להיבחן בבחינת מיון לתואר שני כדי לקבל רמת לימוד אנגלית.

ז.

סטודנט שנבחן בבחינת GMAT יקבל פטור אם ציונו בחלק הכתיבה הוא 5-6. תוצאות חלק הכתיבה מסווגות לרמות לימוד עפ"י המידרג הבא: ציון 4 – רמה M2, ציון 3 – רמה M4, ציון 0-2 – רמה M.

ח.

סטודנט שנבחן בבחינת GRE יקבל פטור אם קבל ציון 3.5-6. תוצאות המבחן מסווגות לרמות לימוד עפ"י המידרג הבא: ציון 2.5-3 – רמה M2, ציון 2 – רמה M4, ציון 0-1.5 – רמה M.

ט.

מי שקיבלו ציון 8-9 band במבחן IELTS בפורמט אקדמי. תוצאות אחרות מומלץ להעביר ליחידתנו לשיקול   

 
סטודנט במסלול עם תזה אשר לא עומד בקריטריונים בסעיפים א'-ד' חייב לעבור בחינת מיון לאנגלית.

- סטודנטים העונים לקריטריונים בסעיפים ב', ג', ה', ו', ז', ח', ט'  צריכים להגיש בקשה בכתב  בצירוף מסמכים מתאימים למייל היחידה לאנגלית כשפה זרה - efl.unit@biu.ac.il או לפקס: 077-3643685

- סטודנטים החייבים בקורס על פי תוצאות בחינת המיון, מומלץ שילמדו אותו בשנה הראשונה ללימודיהם.