סוציו־לינגוויסטיקה

סוציו־לינגוויסטיקה היא חקר יחסי הגומלין בין שפה לחברה. היא בוחנת היבטים שונים של אינטראקציות לשוניות בתוך קבוצות חברתיות, חוקרת כיצד שימוש בשפה מושפע מגורמים כגון תרבות, מעמד חברתי, מוצא אתני ומגדר. מחקר סוציו־לינגוויסטי מקיף קשת של נושאים, ובהם מגוון ושינויים בשפה, דו־לשוניות, עמדות כלפי שפה והשפעתם של גורמים חברתיים על רכישתה ועל התפתחותה של שפה. היא יורדת לעומקן של תופעות לשוניות בהקשריהם בעולם הממשי, שואפת להבין כיצד שפה משקפת ומעצבת את הדינמיקה החברתית. נוסף על כך, היא בוחנת את האינטראקציה של שפה עם סוגיות נרחבות יותר, כגון מבנים של כוח ושליטה, זהות ותקשורת בתוך קהילות מגוונות. באמצעות מחקריהם, סוציו־לינגוויסטיקנים מבקשים לחשוף את הקשרים המורכבים שבין שפה לחברה, השופכים אור על הדרכים שבהן פרקטיקות לשוניות תורמות למציאות חברתית ומשקפות אותה.

חוקרים